EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

aesthetics

N

แปลว่า สุนทรียภาพ

ตัวอย่าง การเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพกับศาสนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง

เพิ่มเติม ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้

แปลว่า สุนทรียศาสตร์, การศึกษาความงาม

แปลว่า สุนทรียศาสตร์

ตัวอย่าง เขาใช้ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์มาตัดสินคุณค่าและความงามของงานศิลปะชิ้นนี้

เพิ่มเติม ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย aesthetics

  1. สุนทรียภาพ หมายถึง น. ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้, ความเข้าใจและรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ.

 ภาพประกอบ

  • aesthetics แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ aesthetics แปลว่า สุนทรียภาพ ประเภท N ตัวอย่าง การเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพกับศาสนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง เพิ่มเติม ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ หมวด N
  • aesthetics แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ aesthetics แปลว่า สุนทรียศาสตร์, การศึกษาความงาม ประเภท N หมวด N
  • aesthetics แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ aesthetics แปลว่า สุนทรียศาสตร์ ประเภท N ตัวอย่าง เขาใช้ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์มาตัดสินคุณค่าและความงามของงานศิลปะชิ้นนี้ เพิ่มเติม ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

a night abscess adrift adult Afghan after-part ancient Thai round coin shaped like a grub annals announce announcer antagonist at present

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "aesthetics"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "EN-TH Dictionary"